Főoldal | Történelem | Események | Sajtó / Prasa | Képek | Vendégkönyv

Egy kis Történelem

Jegyesek Derenken

A teljességre törekvés szándékával dolgoztuk fel és jelentetjük meg az egyházi házassági anyakönyvekben (matricula copulatorum) regisztrált, azokban nyomonkövethető, derenki kötődésű jegyeseket (sponsi). Jelen kötetünkben, az 1757-től (a legkorábbi említéstől) 1943-ig (a derenkiek kitelepítéséig) terjedő időszakban összesen 1440 jegyes házasságkötésének pontos idejét, a házasultak vezeték- és keresztnevét, gyakran szüleik nevét is, polgári foglalkozásukat, születési és lakhelyüket, vallásukat, sok esetben korukat és házasság előtti családi állapotukat adjuk közre. Kitekintés fejezeteinkkel ez a szám eléri az 1450 derenki kötődésű házasult név szerinti említését.
            Az In memoriam Derenk II. kötete nemcsak pusztán hely- és személynevek, évszámok adattára, hanem olyan forrás, amely lehetőséget teremt a derenki lengyelség házassági szokásaiba történő betekintésre, pl.: az esküvők évszakonkénti megoszlásába, a házasultak átlag életkorába, azújraházasult özvegyek számába, a vegyes házasságok elenyésző arányába, Derenken a 19-20. században meghonosodott endogámiába (falun belüli „belterjes” házasságba) a derenki jegyesek külső kapcsolataiba (akciórádiuszukba), stb. A most együtt látható szerkesztett forrásanyag megtalálási helyei: jabloncai egyházi anyakönyvek 1789-1899. (a Kassai Területi Állami Levéltár őrzi a három vaskos anyakönyvi kötetet és az azokról készült mikrofilmeket: ŠOBA 195-196., kutatási engedéllyel kutatható), 1900-1943. (Szádalmáson, ma Jablonov nad Tornau római katolikus Plébániai Hivatalban lelhető fel, csak rozsnyói püspöki engedéllyel kutatható), a (bódva)szilasi egyházi anyakönyvek 1757-1788. (helyileg a tornaszentandrási római katolikus Plébánia Hivatalban helyezték el, ott is egri érseki engedéllyel vehető kézbe) és a szögligeti egyházi anyakönyvek 1789-1899. és leginkább 1900-1943. (a szögligeti római katolikus Plébánia Hivatalban előzetes bejelentés után szabadon kutathatók).
            1717-től, a szepességi górál lengyelség Derenken történő megtelepedésétől 1757-ig, a szilasi anyakönyvekben történő első bejegyzésig a derenki házasultakról még szórványos adataink sincsenek. Bél Mátyás leírásából értesülünk a színtiszta római katolikus lakosság létéről, a szilasi anyaegyházhoz tartozásáról (Lásd: Bél Mátyás: Torna vármegye leírása, In.: Rémiás Tibor szerk.: Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében, Bódvaszilas-Miskolc, 2002.103.p.). Egyházlátogatási jegyzőkönyvekből szereztünk tudomást az 1745-ben felépült derenki fatemplomról (Lásd: Hegedűs András és Tóth Krisztina szerk.: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 9., Esztergom, 2000. 86.p.) és arról, hogy Derenk 1788-tól kivált a szilasi anyaegyháztól, a jabloncai anyaegyház filiája lett, de rendszeres anyakönyvvezetésre csak 1789-től került sor Jabloncán, majd Szádalmáson és rövid ideig Szögligeten.
Az 1. táblázat tanúsága szerint a vizsgált 186 évben a derenki fatemplomban összesen 720 házasságot szentesítettek. Az esküvők 52 %-a január –február hónapban köttetett . Míg az első szakaszban 80 % volt a január –februári esküvők aránya, a 20. századra már  32,7 %  – ra csökkent. Ekkorra divattá vált a nyári esküvő. Márciusban, augusztusban és decemberben mindig nagyon kevés lakodalom volt.
(Az adatok összesítését, a közölt statisztikai számításokat mind-mind Szigeti Edina végezte el, amiért ezúton kívánunk köszönetet mondani.)

1.táblázat

A derenki esküvők havi eloszlása

 

1.

1757-1822

2.

1823-1871

3.

1872-1899

4.

1900-1943

 

Összesen

Január

66

68

35

26

195

Február

61

55

30

35

181

Március

1

3

-

5

9

Április

4

8

11

12

35

Május

6

18

18

23

65

Június

6

11

9

21

47

Július

1

6

2

19

28

Augusztus

2

4

1

2

9

Szeptember

1

11

6

9

27

Október

3

8

7

11

29

November

9

46

13

22

90

December

-

4

-

1

5

Összesen

160

242

132

186

720

 

A 2. táblázatunkban közzétett számításokból kiemelnénk és egyúttal felhívnánk a figyelmüket a Derenken házasságot kötött menyasszonyok nem alacsony átlag életkorára (20,1 év), az újra házasságra lépő özvegyasszonyok emelkedő tendenciát mutató átlag  életkorára (35,2 év) valamint a legfiatalabb (16 éves vőlegény és 15 éves mennyasszony) és a legidősebb (69 éves férfi és 60 éves asszony) házasulóra. 20 év felett volt a menyasszonyok átlag életkora a 20. század elején is, pedig a házasuló lányok több mint 25 %-a 16, 17 éves volt. Néhány meglepő adattal is találkoztunk az életkorok tanulmányozásakor: 69 éves özvegy férfi 30 éves özvegyasszonyt vett feleségül, 25 éves nőtlen férfi 45 éves özvegyasszonyt vett el, 16 éves fiú 21 éves lányt vezetett oltárhoz.

2. táblázat

A Derenken házasulók átlag életkora

 

 

Összes házasuló átlag életkora

 Első házasulók átlag életkora

 Özvegy újraházasulók átlag életkora

 Legfiatalabb
házasulók kora

 Legidősebb házasulók kora

 

férfi

férfi

férfi

férfi

férfi

1.

1757-1822

Mivel a házasulók családi állapotára és korára vonatkozó adatokat csak esetlegesen jelezték (kevesebb, mint 25 %-ban), így az nem értékelhető.

2.

1823-1871

 

26,1

 

22,7

 

24

 

20,6

 

38,7

 

34

 

16

 

16

 

69

 

50

3.

1872-1899

 

28,4

 

22,1

 

25

 

19

 

39,8

 

35,8

 

19

 

15

 

66

 

60

4.

1900-1943

 

26

 

21

 

24,2

 

20,2

 

39,7

 

36,2

 

18

 

16

 

64

 

53

Összesítés:

1757-1943

 

26,6

 

21,9

 

24,3

 

20,1

 

39,3

 

35,2

 

16

 

15

 

69

 

53

 

3. táblázat

Az első házasulók és az özvegy újraházasulók száma

 

 Összes esküvő

Nőtlen férfi
Hajadon lány

Nőtlen férfi
Özvegy nő

Özvegy férfi
Hajadon lány

Özvegy férfi
Özvegy nő

Újraházasodó özvegyek száma

1.

1757-1822

 

Ebben a szakaszban csak esetlegesen jelezték a családi állapotra utaló adatokat.

2.

1823-1871

 

242

 

187

 

19

 

18

 

18

 

73

3.

1872-1899

 

132

 

96

 

6

 

11

 

19

 

55

4.

1900-1942

 

186

 

163

 

2

 

14

 

7

 

30

 Összesen
2-4.
időszak

 

560

 

446

 

27

 

43

 

44

 

158

  A 3. táblázat számszerűsítéseiből kitetszik, hogy a kimutatható derenki esküvők 79,6 %-a (560-ból 446) első házasság volt. Az összes esküvő 20,4 %-ában pedig a főszereplők egy vagy mindkét részről a már megözvegyültek és az előtte már házaséletet éltek voltak. A 19. század második felétől ugyanakkor csökkent az újraházasuló özvegyek száma. Ez valószínűleg a várható életkor emelkedésével magyarázható. Egyre kevesebben özvegyültek meg fiatalon.

4. táblázat

A vegyes házasságok elenyésző száma Derenken

 

Összes házasság

Reformátussal kötött házasság

Evangélikussal kötött házasság

Görög katolikussal kötött házasság

1.

1757-1822

 

160
(hiányos adat)

 

-

 

-

 

6

2.

1823-1871

 

242

 

1

 

-

 

1

3.

1872-1899

 

132

 

-

 

1

 

-

4.

1900-1943

 

186

 

1

 

4

 

6

Összesítés:
1757-1943

 

720

 

2

 

5

 

13

                      
A vizsgált 186 év alatt mindössze 20 vegyes házasság köttetett Derenken, amelyről számvetést a 4. táblázatban láthatunk. A derenki lengyelség római katolikus vallási dominanciája mindvégig sértetlen maradt. Csöppet sem meglepő a belterjes házasságkötések (endogámia) magas aránya, hisz elszigetelten élő, önellátásra berendezkedő életvitelük ezt predesztinálta. Mindez a 19. század közepétől csontosodott meg igazán (68-70 %-os endogámia), hisz a 18. században még nyitottabb volt a falu a külső kapcsolatok felé (55 %).

 

Az 5. táblázatban mutatjuk be korszakonként a falu lakóihoz képest külsőnek és belsőnek számító házasságok számát. A derenki endogámia %-os arányára csak e mostani kutatás híjta fel az érdeklődők figyelmét, ami a vizsgált 186 évben 63,6 %-ban kimutatható.

5.táblázat

Az endogámia arányai Derenken

 

 Összes házasság

A vőlegény derenki –
a menyasszony külső

A menyasszony derenki –
a vőlegény külső

 Mindketten derenkiek

 Endogámia aránya

1.

1757-1822

 

160
(hiányos adat)

 

33

 

55

 

72

 

45%

2.

1823-1871

 

242

 

29

 

48

 

165

 

68%

3.

1872-1899

 

132

 

12

 

30

 

90

 

68%

4.

1900-1943

 

186

 

18

 

37

 

131

 

70%

 

Összesítés:
1757-1943

 

720

 

92

 

170

 

458

 

63,6%

 

Végezetül járjunk utána azon fiataloknak és özvegyeknek, akik a derenki endogámia, mint házassági hagyomány szorításának fittyet hánytak és vőlegénynek vagy menyasszonynak jöttek a falun kívülről „a természetes vérfrissítés” reményében. A 6. táblázatban korszakonként szerepeltetett települések azt jelzik, hogy a derenki jegyesek hatósugarába (akciórádiuszába) elsősorban (közel 90%-ban) a kicsiny Torna vármegye közeli falvai tartoztak. Az érintett települések fiataljai elsősorban heti- vagy országos vásárokon kötöttek életre szóló kapcsolatokat, esetleg búcsújáró helyeken, lakodalmakban, malomba járás idején, stb.

6.táblázat
A derenki jegyesek akciórádiusza (hatósugara)
/A derenkiek házassági kapcsolatai 1757-1943 között/

IDÖSZAK

VÖLEGÉNY JELÖLTEK

MENYASSZONY JELÖLTEK

 

1757-1822

 

Szögliget, Almás, Szilas, Szt. András, Rákó, Jablonca, Szalonna,
Szilicze, Poráts, Telekes, Zsarnó, Lőcse, Zavath, Perkupa, Hárskút, Torna, Kis Falu(puszta)

Szögliget, Rákó, Hídvégardó, Görgő, Uhornya, Torna, Szín, Jósvafő, Perkupa, Almás, Komjáti, Martonyi, Alsó Telekes, Szt. András, Viszló

 

1823-1871

Szt.András, Szögliget, Almás, Jabloncza, Varbócz, Körtvélyes, Dobódél, Perkupa, Rákó, Szeltze, Rudabánya, Szilas, Viszló, Szendrő, Kecső, Barakony, Uhorna, Telekes, Rochfalva, Hosszúrét, Oláh Patak, Szalonna, Csucsom, Csirts(?)

Szögliget, Szilas, Szt. András, Jablonca, Szilicze, Hárskút, Komjáti,
Dobódél, Borzova, Kováts Vágás,
Kis Falu(puszta), Vágendrüsszel,

 

1872-1899

 

Szögliget, Szilicze, Körtvélyes, Almás, Szt.András, Dobódél, Putnok, Gömör, Szín, Görgő, Kovácsi, Krasznahorka, Felső Meczenzéf

Szögliget, Szilas, Szilicze, Komjáti, Körtvélyes

 

1900-1943

 

Szögliget, Szilice, (Bódva)Szilas,
(Szád)Almás, (Torna)Szentandrás, Torna, (Torna)barakony, Körtvélyes, Jablonca, Tornaszentjakab, (Bódva)Rákó, Szalonna, Martonyi, Múcsony, Lak, Komjáti, Tiszabura, Beretke, Körmend, Kunszentmárton, Murány-Lehota, Nagykomend, Ormospuszta

Szögliget, Jablonca, Ókemence, Szilice, Hatkóc, Körtvélyes,
Nagyszalók-Szepesszombat, (Torna)Görgő, (Szád)Almás

(Torna vármegye településeit aláhúzással jelöltük!)
E rövid szakmai felvezetés után a Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánlom magukat a házassági anyakönyvi bejegyzéseket, amelyekben elmélyedhet, akár még az ősök, a rokonok után is bogarászhat kénye-kedvére. A tavaly megjelent halotti, az idei házassági egyházi anyakönyvi forrásbázis után jövőre (a 2006-os Derenki Búcsúra) jelentkezünk a derenki lengyelség születési, azaz keresztelési anyakönyvi feltárómunka eredményeivel. A forrásfeltáró kötetsorozat (a Dominium Könyvkiadó és az OLKÖ kiadásában) egy komplex derenki történeti monográfia előmunkálatainak részét képezi.

Hálás köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették számomra az érintett egyházi anyakönyvek kutatását: Mons. Eduard Kojnok rozsnyói egyházmegyés püspök úrnak és az Egri Egyházmegyei Érseki Hivatalnak a kutatási engedélyekért, Szalay Gyula szádalmási esperes úrnak a jabloncai, Kocsis Ferenc tornaszentandrási esperes úrnak a szilasi, Trestyánszky József szögligeti plébános úrnak a szögligeti egyházi anyakönyvek kutathatóságáért, feleségemnek, Szigeti Edinának a statisztikai számítások elvégzéséért és végül, de nem utolsó sorban családomnak a források feltárása miatt szükséges gyakori távolmaradásom türelemmel viseléséért.

 

Miskolc, 2005 júliusa

Dr. Rémiás Tibor
 történész- muzeológus
A jelenlegi fejlesztés alatt álló oldalon többnyire Veres András képei találhatóak.

Az oldal működéséhez a technikai hátteret a Comport Infotech az EU DOMAIN stratégiai partnere nyújtja.
A Lengyel anyanyelvü anyag szerkesztéséhez Fekete Dénes folyamatos segítségét köszönjük!